Yetkilerimiz, Görevlerimiz ve Sorumluluklarımız
a) Dernek ve birliklerin kuruluş iş ve işlemlerini izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek,
b) Derneklerin, izne tabi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
c) Dernek ve birliklerin, tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiye ve faaliyetten alı koyulması ile ilgili iş ve işlemleri izlemek,
d) Dernek ve birliklere kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek,
e) Derneklerin açmış olduğu okul, kurs, yurt, pansiyon ve diğer tesislerin kanunun 26 ncı maddesine istinaden uygunluğunu incelemek ve yürütmek,
f) 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan birliklerin kuruluş, faaliyet, denetim ve tüzel kişiliklerinin sona ermesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
g) Dernek ile birliklerin yönetici veya üyelerinin, devletin güvenliği ya da yasalara aykırı faaliyetlerine yönelik olarak ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak,
h) Derneklerin, Kanununa göre yurt dışından sağlayacağı ayni ve nakdi yardımlara ilişkin işlemleri yürütmek,
ı) Dernek gerçek ve tüzel kişiliklerin, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yürütecekleri yardım toplama faaliyetleriyle ilgili sekreter ya görevlerini yerine getirmek ve sonuçlarını izlemek,
i) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 115 inci maddesi uyarınca işlemleri yürütmek,
j) Dernek ve birlikler hakkındaki ihbar, şikâyet ve denetim taleplerini incelemek ve değerlendirmek,
k) Gerekli görülen hallerde, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında bulunan dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap iş ve işlemlerinin, Mülki İdare Amirinin onayıyla, denetlenmesini sağlamak,
l) Dernek ve birliklerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması ve çabuklaştırılması yönünde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
m) Dernek ve birliklerin, kuruldukları ilçeler ile amaçlarına göre tasnifi yapılarak ayrıntılı istatistikî bilgilerini oluşturmak,
n) İl Dernekler Müdürlüğü ve İlçe Dernekler Büro Şefliği personeli için hizmet içi eğitim planlaması yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
o) Dernek yöneticilerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak,
p) İl Dernekler Müdürlüğü ile İlçe Dernekler Büro Şefliğinin koordineli çalışmasına yönelik önlemleri almak,
r)
 sendikal işlemlerin takibi
s) Dernekler Yönetmeliğinin 65. maddesi gereğince, dernek lokallerinin denetimi Müdürlüğümüz personeli ve Kolluk kuvvetleri ile müştereken yapılmakta olup, Oda, Sendika ve Siyasi partilere ait lokallerin denetiminin yapmaktır.